Všechny výšivky můžete mít na tričku, ručníku, osušce, polštářku, zástěře i na vlastním textilu.
Logo
Po-Pa 9:00-17:00
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
 1. Úvod
 2. OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

                                                             OBCHODNÍ PODMÍNKY

                                               obchodní společnosti DÁREK-NAAT s.r.o.  

se sídlem V Zátiší 810/1 MARIÁNSKÉ HORY 70900 Ostrava 9

identifikační číslo: 01813285

pro prodej zboží prostřednictvím e-shop na internetové adrese www.dareksejmenem.cz

 

Tyto všeobecné a dodací podmínky blíže vymezují a upřesňují způsob dodání služeb a zboží mezi firmou DÁREK-NAAT s.r.o. na stránkách www.dareksejmenem.cz, dále prodávající, a zákazníkem, dále kupující. Podmínky mohou být měněny nebo doplněny pouze po vzájemné dohodě smluvních stran.

 

1) Uzavření kupní smlouvy

Smlouva mezi prodávajícím a zákazníkem je uzavřena akceptací nabídky vyhotovené společností DÁREK-NAAT s.r.o. zákazníkem. Zákazník se může obrátit na společnost osobně, emailem, na tel. čísle 777 046 884 nebo udělat objednávku prostřednictvím internetových stránek www.dareksejmenem.cz . V případě že zákazník nevyužije standardní nabídky na internetové stránce společnosti DÁREK-NAAT s.r.o., poptávka musí obsahovat: kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresu, tel. případně identifikační číslo), podklady pro grafiku, termín vyhotovení, objem zakázky, druh zboží, počty kusu, popřípadě barvy. Grafické podklady mohou být dodány ve formátech : pdf, cdr, apod. V takovém případě zašleme cenovou nabídku, která je platná 14 dní. Souhlasí li zákazník s nabídkou, zasíláme dle potřeby náhled a po odsouhlasení všech náležitostí zákazníkem zakázku zadáváme do výroby. Od okamžiku odsouhlasení naší cenové nabídky, odsouhlasení grafického návrhu a objednání zboží zákazníkem se objednávka považuje za ZÁVAZNOU. Zasláním objednávky a potvrzením na webové stránce stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.

2) Zrušení objednávky

Kupující může objednávku zrušit-stornovat bez uvedení důvodu ještě před jejím zpracováním. Zrušení lze provést buď telefonicky na čísle 777046884 nebo formou e-mailu na adrese dareksjmenem@seznam.cz . Pokud si kupující neodebere objednané zboží bez předešlého zrušení objednávky (akceptované prodejcem), nese ke své tíži vzniklé náklady se zpracováním a doručením tohoto zboží (především náklady na administrativu, komunikace, dopravné, apod.). Tím není dotčeno právo spotřebitele zboží nepřevzít z důvodu rozporu s kupní smlouvou.

3) Předmět plnění

Předmětem plnění je strojní výšivka, pískování, tisk, grafické práce, nákup, prodej a související služby.

4) Dodací lhůta

Dle stavu skladových zásob a výrobní kapacity je vždy stanovena v nabídce. Společnost přestává být vázána povinností dodržet dodací lhůtu (splnit zakázku v dodací lhůtě) v těchto případech: zákazník neuhradil fakturu ve stanovené lhůtě, zákazník se nevyjádřil k návrhu, zákazník se nevyjádřil k vyvzorkovanému výrobku, zákazník nedodal zboží k vyhotovení.

5) Cena

Veškeré ceny produktu na internetové stránce www.dareksejmenem.cz jsou uvedené v základní variantě a nezahrnuji další grafické práce, vytvoření návrhu a další náklady s tím spojené. Na základě poptávky zákazníka na tyto služby (další grafické práce, vytvoření návrhu a další náklady s tím spojené), cena bude uvedena v nabídce společnosti DÁREK-NAAT adresované zákazníkovi.

U všeho zboží s vlastním návrhem (zakázková výroba, netradiční spojení barev, vlastní texty, loga, obrázky) bude požadovaná platba předem.

6) Splatnost

Splatnost daňových dokladů vystavených společností DÁREK-NAAT s.r.o. je sedm (7) dní ode dne vystavení. Splatnost zálohových faktur vystavených společností DÁREK-NAAT s.r.o. je tři (3) dny ode dne vystavení. O změnu splatnosti může zákazník požádat zasláním e-mailu na adresu: dareksjmenem@seznam.cz . Objednávky je možné zaplatit dobírkou, hotově, převodem.

Pro případ prodlení s platbou jakékoli peněžní částky bude prodávající účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % dlužné částky za každý den prodlení. Vlastnické právo ke zboží přechází na zákazníka teprve zaplacením celé kupní ceny a příp. souvisejících nákladů. V případě prodlení zákazníka se zaplacením kupní ceny nebo souvisejících nákladů delším než deset dní ode dne splatnosti daňového dokladu nebo zálohové faktury, je společnost DÁREK-NAAT s.r.o. oprávněna od smlouvy odstoupit. V případě prodlení zákazníka se zaplacením jakéhokoli peněžitého závazku vůči společnosti je společnost oprávněna pozastavit veškeré dodávky zákazníkovi, a to až do vyrovnání všech závazků zákazníka. Takové pozastavení dodávek se nepovažuje za porušení smlouvy ze strany prodejce.

7) Poptávka a vzorky

Poptávku dodává zákazník, nebo společnost vyhotoví návrh sama za cenu, na které se společnost se zákazníkem domluví. Zákazník je povinen se k návrhu vyjádřit do 24 hodin od jeho zaslání  zákazníkovi. Má-li zákazník výhrady, návrh vyhotovíme znovu s tím, že se automaticky prodlužuje doba dodání. Pokud je návrh odsouhlaseny, společnost po dohodě připraví vzorek za případnou odměnu společnosti. Strany se mezi sebou dohodnou, jakým způsobem poslat vyvzorkovaný výrobek. ( dopravcem, osobní vyzvednutí, scan apod.). Pokud zašleme vyvzorkovaný výrobek dopravcem, je zákazník povinen vyjádřit se do 24 hodin. Bez souhlasu zákazníka není možné přistoupit k provádění výšivky, pískování nebo potisku.

Archivace podkladů: dat v elektronické podobě 2 roky, archivace filmů – 2 roky zdarma.

8) Podmínky pro tvorbu produktu

Provozovatel má na svých webových stránkách databázi grafických návrhu, které může Zákazník využívat při návrzích produktů. Jakákoli další manipulace s grafickými prvky Provozovatele mimo webové stránky Provozovatele a jeho partnerů, zejména jakékoli další publikování nebo šíření těchto prvků bez písemného souhlasu Provozovatele je zakázáno.

Využívání grafických prvků, fotografií a jiných obrázků, které nejsou vlastním výtvorem Zákazníka a ani nejsou převzaty z databáze Provozovatele je možné využívat pouze se souhlasem jejich autora, nebo jen, pokud jsou volně užitelné.

Zákazník zároveň prohlašuje, že žádné z grafických prvků neohrožují ani neporušují autorská práva, práva k ochranným známkám či jiným právům na označení a právům duševního vlastnictví a že nejsou v rozporu s jinými právy třetích osob.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoli přímé či nepřímé škody Zákazníka, které mu vzniknou v důsledku porušení povinností uvedených v těchto pravidlech a podmínkách.

9) Nebezpečí škody na věci

Je-li zákazník v prodlení s převzetím zboží, přechází nebezpečí škody na věci na zákazníka okamžikem vzniku jeho prodlení s převzetím zboží.

V případě smlouvy o dílo zákazník podle § 2598 odst. 1 občanského zákoníku nese nebezpečí škody na věcech, které opatřil k provedení díla, a zůstává jejich vlastníkem až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí předmětu díla. Zboží předané zákazníkem k provedení díla zůstává po celou dobu ve vlastnictví zákazníka a zákazník nese po celou dobu nebezpečí škody na něm. Závazek společnosti provést dílo a předat jej zákazníkovi je splněný.

10) Rozměrová tolerance a množstevní rozdíly

Z technologických důvodů se v případě smlouvy o dílo (provedení výšivky, potisku, pískování, sublimace nebo aplikace potisků na zboží zákazníka) připouští, aby u části zboží předaného zákazníkem k provedení díla došlo ke znehodnocení při provádění díla. O množství znehodnoceného zboží se snižuje rozsah díla. Zákazník může předejít snížení rozsahu díla tím, že poskytne společnosti množství zboží, které je větší než rozsah díla. Na dodání většího množství zboží se musí obě strany dohodnout.

Nepřesáhne-li množství znehodnoceného zboží 2 % (slovy: dvě procenta) z celkového počtu zboží předaného zákazníkem k provedení díla, nevzniká zákazníkovi právo na úhradu ceny znehodnoceného zboží.

Přesáhne-li množství znehodnoceného zboží 2 % (slovy: dvě procenta) z celkového počtu zboží předaného zákazníkem k provedení díla, společnost uhradí zákazníkovi pořizovací cenu té části znehodnoceného zboží, která přesahuje 2 % (slovy: dvě procenta) z celkového počtu zboží předaného zákazníkem k provedení díla, nejvýše však do ceny v čase a místě obvyklé.

11) Odpovědnost za vady

Na textil s výšivkou nebo s potiskem poskytuje společnost zákazníkovi záruku za jakost po dobu 6 měsíců, pokud není stanoveno jinak. Jako záruční list slouží buď faktura, dodací list nebo příjmový doklad vystavený společností DÁREK-NAAT s.r.o.

Záruka se nevztahuje na poškození způsobené nadměrným nebo nevhodným užíváním (např. mechanické opotřebení způsobené nevhodným zacházením), zanedbáním péče o zboží (např. nevhodným praním nebo zničení potisku žehličkou) či poškození způsobené vyšší mocí. Zákazník bere na vědomí, že zboží s výšivkou je nutné prát nebo zboží s potiskem je nutné prát na 40° C a bez použití agresivních přísad pracího prášku.

Společnost neodpovídá za vady, které jsou důsledkem vlastností materiálu poskytnutého zákazníkem.

Společnost není povinna kontrolovat vhodnost zboží poskytnutého zákazníkem pro provedení výšivky, pískování, potisku, sublimace nebo aplikace potisků na zboží zákazníka a v případě zjištění nevhodného zboží zákazníka na tuto skutečnost upozornit. Jestliže společnost upozorní zákazníka na nevhodnost zboží, přičemž tato nevhodnost je překážkou pro řádné provedení díla, je společnost oprávněna provádění díla v nezbytném rozsahu přerušit do doby dodání vhodného zboží zákazníkem nebo obdržení písemného sdělení zákazníka, že trvá na provádění díla s použitím předaného zboží. Společnost má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla nebo s použitím nevhodných věcí do doby, kdy jejich nevhodnost byla zjištěna.

Zákazník je povinen prohlédnout si vyhotovené zboží nejpozději následující pracovní den, poté oznámit vady výrobci.

Je-li zboží dodáno s vadami nebo odpovídá-li společnost za výskyt vad v záruční době, vzniká zákazníkovi odchylně od § 2106 až § 2111 občanského zákoníku nárok na odstranění vady. Odstranění vady se provede podle volby společnosti dodáním náhradního zboží nebo provedením opravy. Není-li možné provést odstranění vady, protože není k dispozici zboží  nutné k provedení díla nebo není možné provést opravu, má zákazník právo na slevu z ceny.

Zákazník nemůže u společnosti požadovat odstranění vady zboží, tj. uplatnit nárok z odpovědnosti za vady, pokud nepředloží vadné zboží, a to všechny kusy, u kterých je vada reklamována.

Prodávající se vyjádří k reklamaci do 30 kalendářních dní.

Výskyt vady nemá vliv na povinnost zákazníka zaplatit kupní cenu.

12) Vyšší moc

Prodávající neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost dodávky zboží v důsledku vyšší moci nebo v případě, kdy objednané zboží není ve lhůtě žádané kupujícím na trhu dostupné. Prodávající v takovém případě bude kupujícího informovat formou sdělení o možnosti částečného plnění dodávky o náhradním prodlouženém termínu plnění nebo o nemožnosti dodávky daného zboží vůbec, přičemž kupujícímu tímto nevzniká vůči prodávajícímu žádné právo na náhradu ev. škody.

13) Ochrana osobních údajů

Osobní údaje kupujících jsou považovány za důvěrné informace a nebudou poskytnuty třetím osobám, zveřejněny ani jinak zneužity. Jsou užívány pouze pro činnost provozovatele virtuální prodejny a v souvislosti s danou obchodní transakcí. Náš internetový obchod se zavazuje řídit Zákonem č. 101/2000Sb. Provozovatel si vyhrazuje právo na užití kontaktních údajů pro své marketingové účely. Zákazník samozřejmě může zažádat o vymazání z databáze ( registrace ) .

14) Závěrečná ustanovení

Uzavřením smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.

Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Případné spory mezi DÁREK-NAAT a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce . Před přistoupením k mimosoudnímu řešení sporu, DÁREK-NAAT doporučuje Kupujícímu nejdříve využít kontakt na DÁREK-NAAT pro vyřešení nastalé situace:

tel.: +420 608 828 368, e-mail: dareksjmenem@seznam.cz

15) REKLAMAČNÍ ŘÁD

Jako v každém obchodě, tak i v našem  e-shopu se může stát, že budete chtít zakoupené zboží reklamovat. Protože se snažíme nabízet pouze kvalitní zboží prvotřídní kvality, jsme připraveni vám vycházet co nejvíce vstříc i v otázkách reklamací. Pro úspěšné vyřízení reklamace platí následující podmínky:

 • Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím nebo konečným uživatelem
 • Vznikne-li škoda při přepravě zboží, odpovídá za vzniklou škodu dopravce.
 • Pokud je zboží poškozeno dopravou, ihned při převzetí zboží od dopravce sepíše zákazník protokol o škodě a vymáhá úhradu škody na dopravci.
 • Záruční lhůta se nevztahuje na vady, vzniklé neodborným či nešetrným zacházením.
 • Zboží, které reklamujete, je nutné vrátit v původním obalu včetně dokladu o jeho zakoupení a záručního listu. Dále je nutné přiložit přesný popis závady
 • Kupující je povinen prohlédnout zboží ihned v okamžiku převzetí a zkontrolovat zda je nepoškozené, kompletní a bez jiných závad. Případné odchylky od standardu je nutné reklamovat ihned.
 • Oprávnění reklamace zboží zaniká v případě, že k závadě došlo mechanickým poškozením, při dopravě zboží, při živelné pohromně apod.
 • Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho používáním
 • Reklamační řízení ve vztahu ke konečnému uživateli (spotřebitel) se řídí Občanským zákoníkem.
 • Reklamační řízení ve vztahu k osobám používajícím zboží pro účel podnikání se řídí Obchodním zákoníkem.
 • Zboží v reklamačním řízení nezasílejte k dodavateli na dobírku a doporučujeme pojištění jeho dopravy.
 • V případě neuznané reklamace, náklady na dopravu zpět hradí kupující.

Reklamace směrujte na adresu:

Dárek se jménem, Zdeněk HORÁB, Valšov 52, 792 01  Bruntál

tel.: +420 777 046 884, e-mail: dareksjmenem@seznam.cz

 1. Platební podmínky.

Akceptuje tyto platební metody:

-bankovním převodem/platební kartou: připravíme zboží k odeslání/vyzvednutí až poté, co bude kupní cena v plné výší připsána na učet internetového obchodu.  

-hotově: při platbě v hotovosti na pobočce přijímáme pouze české koruny.

 

V případě vracení peněz vám vrátíme zaplacenou částku stejným způsobem, jakým jste zboží uhradili.

Zboží zůstává do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví Dárek se jménem, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím.

Fakturační údaje Kupujícího nelze měnit po odeslání objednávky.

Dárek se jménem si vyhrazuje právo nabídnout Kupujícímu pouze vybrané způsoby platby dle vlastního uvážení.

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v internetovém obchodě, včetně změn kupní ceny. Kupní cena akčního zboží, zboží ve výprodeji nebo zboží nabízeného v rámci letákových akcí na stránkách internetového obchodu Dárek se jménem platí po určenou dobu, případně do vyprodání zásob. Kupní cena je platná v době objednání zboží.

Podle zákona o evidenci tržeb je Prodávající povinen vystavit Kupujícímu účtenku a zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

 

 

 

 

 

 

Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Jako v každém obchodě, tak i v našem  e-shopu se může stát, že budete chtít zakoupené zboží reklamovat. Protože se snažíme nabízet pouze kvalitní zboží prvotřídní kvality, jsme připraveni vám vycházet co nejvíce vstříc i v otázkách reklamací. Pro úspěšné vyřízení reklamace platí následující podmínky:

 • Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím nebo konečným uživatelem
 • Vznikne-li škoda při přepravě zboží, odpovídá za vzniklou škodu dopravce.
 • Pokud je zboží poškozeno dopravou, ihned při převzetí zboží od dopravce sepíše zákazník protokol o škodě a vymáhá úhradu škody na dopravci.
 • Záruční lhůta se nevztahuje na vady, vzniklé neodborným či nešetrným zacházením.
 • Zboží, které reklamujete, je nutné vrátit v původním obalu včetně dokladu o jeho zakoupení a záručního listu. Dále je nutné přiložit přesný popis závady
 • Kupující je povinen prohlédnout zboží ihned v okamžiku převzetí a zkontrolovat zda je nepoškozené, kompletní a bez jiných závad. Případné odchylky od standardu je nutné reklamovat ihned.
 • Oprávnění reklamace zboží zaniká v případě, že k závadě došlo mechanickým poškozením, při dopravě zboží, při živelné pohromně apod.
 • Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho používáním
 • Reklamační řízení ve vztahu ke konečnému uživateli (spotřebitel) se řídí Občanským zákoníkem.
 • Reklamační řízení ve vztahu k osobám používajícím zboží pro účel podnikání se řídí Obchodním zákoníkem.
 • Zboží v reklamačním řízení nezasílejte k dodavateli na dobírku a doporučujeme pojištění jeho dopravy.
 • V případě neuznané reklamace, náklady na dopravu zpět hradí kupující.

Reklamace směrujte na adresu:

Dárek s jménem, Zdeněk HORÁB, Valšov 52, 792 01  Bruntál

tel.: +420 777 046 884, e-mail: dareksjmenem@seznam.cz

Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz